Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i fråga om möjligheten att direkttilldela avtal som avser kollektivtrafik på järnväg. Det föreslås att Trafikverkets möjlighet att direkttilldela sådana avtal begränsas till avtal vars årliga genomsnittsvärde uppskattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 25 december 2023.