Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen Fi2023/00836

Publicerad

I promemorian föreslås att vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen där belopp anges i euro ska ändras.

Ladda ner:

Det gäller bestämmelserna om undantag från lagens tillämpningsområde, definitionen av stora risker och bestämmelserna om garantibelopp. Genom ändringarna höjs de olika beloppen. Ändringarna föreslås med anledning av att Europeiska kommissionen har reviderat motsvarande belopp i det EU-rättsliga regelverket på försäkringsområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut