Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Anpassning av svensk rätt till den reviderade VIS-förordningen Ds 2023:30

Publicerad

I denna promemoria behandlas förslag om anpassningar till EU:s nya regler om informationssystemet för viseringar (VIS).

Ladda ner:

Informationssystemet för viseringar (VIS) är ett EU-gemensamt informationssystem för utbyte av information mellan medlemsstaterna om viseringar för kortare vistelse, som också brukar benämnas Schengenviseringar. Systemet regleras av VIS-förordningen som kompletteras av ett rådsbeslut om åtkomst till systemet för brottsbekämpande ändamål (VIS-rådsbeslutet).

I juli 2021 antogs en EU-förordning i syfte att reformera VIS. Förordningen innebär omfattande ändringar av VIS-förordningen. Ändringarna innebär bland annat att VIS också ska innehålla uppgifter om viseringar för längre vistelse, som i svensk rätt benämns nationella viseringar, och om uppehållstillstånd. VIS kommer även att nyttja den möjlighet till kommunikation mellan EU-gemensamma informationssystem som för närvarande tas fram inom unionen och utföra automatiska jämförelser mellan uppgifterna i en ansökan och uppgifter i flera andra informationssystem. Vidare integreras VIS-rådsbeslutet i förordningen och åtkomsten till VIS för brottsbekämpande myndigheter förbättras.

Förordningen som reformerar VIS är direkt tillämplig och ska tillämpas av nationella myndigheter på samma sätt som lagar och andra nationella föreskrifter. För att tillämpningen av dess bestämmelser ska fungera på ett ändamålsenligt sätt och för att anpassa svensk rätt till dessa föreslås det i den här promemorian vissa författningsändringar. Förslagen innebär bland annat att Polismyndigheten ska utses till utsedd VIS-myndighet med ansvar för att hantera vissa träffar mot andra informationssystem. Förslagen innebär vidare att det tydliggörs i vilka situationer en utlänning är skyldig att lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas för att en kontroll mot VIS ska kunna genomföras och att en sådan skyldighet ska införas i ärenden om nationell visering. Det lämnas också förslag om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål med anledning av att VIS-rådsbeslutet integreras i VIS-förordningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag som den reviderade VIS-förordningen börjar tillämpas fullt ut. Eftersom detta datum ännu inte är fastställt föreslås lagändringarna träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Laddar...