Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

Publicerad

I promemorian föreslås att kravet på aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder – dvs. det allmänna kravet att planera och utföra åtgärderna med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och minsta möjliga obehag uppstår – ska komma till tydligt uttryck i plan- och bygg-lagen (2010:900).

Ladda ner:

Kravet, som i dag preciseras i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, syftar till att begränsa risken för skada på person och egendom eller att det uppstår obehag för bl.a. kvar-boende och närboende i samband med bygg-, rivnings- och markåtgärder.

Vidare föreslås att regeringens stöd för att bemyndiga Boverket att meddela sådana föreskrifter samt Boverkets stöd för att meddela sådana föreskrifter kommer till tydligt uttryck i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen (2011:338).

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...