Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. Dir. 2007:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över och lägga fram förslag om organisationen av de statliga förvaltningsmyndigheterna inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd och Tolk- och översättarinstitutet. Översynen ska syfta till att skapa goda förutsättningar för regeringens styrning av den statliga verksamheten samt att klargöra vad som ska vara myndigheternas offentliga åtaganden och uppgifter. Utredaren ska se över vilka möjligheter som finns att åstadkomma synergieffekter, effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna samt föreslå en mera överskådlig och effektiv myndighetsstruktur med färre myndigheter. Utredaren ska med utgångspunkt i vad som anges i direktiven föreslå hur myndigheterna ska vara organiserade, dimensionerade och lokaliserade. Utredaren ska utarbeta de lag- och förordningstexter som behövs för att genomföra utredarens förslag. Förslagen får inte medföra ökade kostnader för staten. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2007.