Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Finansmarknadsrådet ska bedöma konsekvenserna för handeln med finansiella instrument i Stockholm och Norden av ett eventuellt samgående mellan NASDAQ Stock Market, Inc och OMX AB (publ). Sedan det särskilda uppdraget beslutats har situationen förändrats genom tillkomsten av nya konstellationer av budgivare. Några prospekt har inte lagts fram, varför tilltänkta övertaganden eller samgåenden ännu inte kunnat bedömas i sin helhet. Tiden för Finansmarknadsrådet att redovisa det särskilda uppdraget förlängs till en tidpunkt inom tre veckor efter det att relevanta prospekt har offentliggjorts, dock senast den 31 mars 2008.