Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Skatteförfarandeutredningen Dir. 2007:165

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I tilläggsdirektivet anges att utredaren ska undersöka och använda sig av de möjligheter som finns att inom ramen för regelsystemet göra förenklingar och därigenom minska den administrativa bördan för de skattskyldiga. Utredaren ska också utvärdera och analysera tillämpningen av regelverket för skatte- och tulltillägg efter lagändringarna år 2003. Utredaren ska dessutom utreda om det bör införas en möjlighet för staten att kräva skadestånd i de fall någon annan än den skattskyldige tillskansat sig medel genom skattebrott eller om problemet ska lösas på något annat sätt. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008 med undantag för de delar som rör en eventuell justering av bestämmelserna om skatte- och tulltillägg samt skadestånd i samband med skattebrott. Dessa delar av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 december 2008.