Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Åtgärder för att förhindra kriminella grupperingars etablering i samhället Dir. 2009:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Som en del i regeringens satsning mot den grova organiserade brottsligheten uppdras åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som vill lämna kriminella grupperingar, och föreslå åtgärder för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2009.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)