Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare (U 2009:09) Dir. 2010:111

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition