Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (S 2009:04) Dir. 2011:8

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Socialministern har gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar (dir. 2009:56).

Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att komplettera analyserna i de tidigare direktiven med att se över vilka möjligheter det finns att erbjuda alla föräldrar som separerar samarbetssamtal. Vidare ska utredaren utreda om samarbetssamtalen, förutom nuvarande frågor om vårdnad, boende och umgänge, även ska innehålla frågor om fördelning av det ekonomiska ansvaret för barnet.

Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 juni 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (4 st)

  • Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

    Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

  • Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

    Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51). En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

  • Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

  • Förstärkta samarbetssamtal