Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2012 års krigsförsäkringsutredning Dir. 2012:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 januari 2012 kommittédirektiv om statlig försäkring vid krigsförhållanden och allvarliga krissituationer (dir. 2012:4). Utredningen har tagit namnet 2012 års krigsförsäkringsutredning. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2012.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition