Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Kommittén för finansiell stabilitet Dir. 2013:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen lägger stor vikt vid att det finns ett organisatoriskt ordnat forum – ett finansiellt stabilitetsråd – för att diskutera frågor som rör finansiell stabilitet. Det finns därför ett behov av att inrätta en kommitté med uppdraget att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett sådant råd. Det finansiella stabilitetsrådet ska fungera som ett forum där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Riksbanken träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Kommittén ska också förbereda och ta fram relevant information till det finansiella stabilitetsrådets möten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...