Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Översyn av Arbetsförmedlingen Dir. 2014:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Utredaren ska utifrån de senaste årens reformer och förändringar på arbetsmarknaden analysera myndighetens förutsättningar att framgångsrikt genomföra sitt uppdrag att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i relation till andra relevanta aktörer.
  • analysera om Arbetsförmedlingen använder de insatser som myndigheten har till sitt förfogande på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
  • analysera hur Arbetsförmedlingens kontakter och samarbete med arbetsgivare kan förbättras ytterligare.
  • utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning.
  • analysera hur Arbetsförmedlingen använder kompletterande aktörer och vid behov föreslå förändringar i användandet av dessa
  • analysera och föreslå hur ersättningssystemen bör utformas för att skapa incitament för kompletterande aktörer att på ett effektivt sätt bidra till fungerande stödinsatser och effektiv matchning.
  • utreda och utvärdera för- och nackdelar med Arbetsförmedlingens organisation.
  • analysera och föreslå hur styrningen av Arbetsförmedlingen kan utvecklas.
  • analysera och föreslå hur uppföljning och utvärdering av Arbetsförmedlingens verksamhet kan utvecklas och förbättras.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition