Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier (Ju 2013:17) Dir. 2017:5

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv om delegation för migrationsstudier (dir. 2013:102). Enligt utredningens direktiv ska regeringen senast under 2017 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2020 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition