Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster Dir. 2018:93

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-, motorcykel och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. Huvudmotivet är att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

Ladda ner:

Utredaren ska i första hand undersöka förutsättningarna för en
reducerad mervärdesskattesats på sådant tillhandahållande av bil,
motorcykel och moped mot betalning som sker genom s.k.
bilpool. Utredaren ska analysera och ta ställning till om sänkt
mervärdesskatt på bilpoolstjänster är förenligt med EU-rätten.
Om utredaren bedömer att en ordning med sänkt skattesats på
bilpoolstjänster är möjlig ska utredaren lämna lagförslag om
detta.

Om en sådan ordning inte är möjlig ska utredaren i andra hand
undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster än inom ramen för
skattesystemet. Utredaren ska i denna del närmare analysera
förslaget av Utredningen cirkulär ekonomi i betänkandet Från
värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär
ekonomi (SOU 2017:22) om att öka tillgängligheten till
bilpooler. Om det bedöms lämpligt ska utredaren lämna förslag
om detta.

Utredaren ska undersöka i vilken utsträckning förslagen kan
bidra till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet i
transportsystemet och minskade utsläpp. En analys ska även
göras av substitutionseffekterna, såsom effekterna på resandet i
kollektivtrafiken. De samlade samhällsekonomiska effekterna
ska beskrivas och bedömas.

Utredaren ska avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst
utifrån vilken verksamhet som bör gynnas och vilken tjänst som
ska omfattas för att uppnå mer resurseffektiva transporter.
Utredaren ska även överväga vilka krav som ska ställas i fråga
om de fordon som används i en sådan bilpoolstjänst.

Utredaren ska analysera och redovisa effekterna för
transportsektorn och andra berörda branscher.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...