Utredning om verksamheters kommunala avfall Dir. 2020:78

Publicerad

En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Frival innebär att verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen. Utredaren ska också utreda och analysera konsekvenserna av de förslag som lämnas. Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå lämpliga lösningar som ökar möjligheterna för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall i syfte att gynna innovativa cirkulära lösningar,
 • analysera de ekonomiska konsekvenserna av förslaget som remitterades i promemorian ”Genomförande av reviderade EU direktiv på avfallsområdet”, dnr M2019/01776/R,
 • särskilt beakta behovet av och möjligheterna att bedriva tillsyn över verksamheternas avfallshantering,
 • lämna eventuella andra förslag som identifierats som goda lösningar, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Utredning om verksamheters kommunala avfall

  En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Frival innebär att verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen. Utredaren ska också utreda och analysera konsekvenserna av de förslag som lämnas. Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

  Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

Lagrådsremiss

Proposition