Kommittédirektiv från

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg Dir. 2021:3 Dir. 2021:3

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 kommittédirektiv om att en
särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området (dir. 2019:51). Regeringen beslutade den 11 juni 2020 om tilläggsdirektiv till utredningen om att ta bort ett krav på delredovisning den 30 november 2020 (dir 2020:65).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition