Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Mer ändamålsenliga regler för kontoföring av finansiella instrument och avveckling Dir. 2022:59

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av den tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader.

Ladda ner:

Syftet med översynen är att åstadkomma ett ändamålsenligt och
innovationsvänligt regelverk som möjliggör tillämpningen av ny teknik och står i samklang med europeiska standarder.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa svensk rätt till ny teknik för värdepappershandel och avveckling och EU:s s.k. DLT-förordning,
  • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att
    harmonisera värdepappersmarknadens efterhandelsprocesser till
    europeiska standarder och möjliggöra en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling (Target2-Securities),
  • ta ställning till om det i kontoföringslagen bör införas en möjlighet att
    avsluta ett avstämningskonto med okänd ägare i vissa fall och lämna förslag till de författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition