Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Mer ändamålsenliga regler för kontoföring av finansiella instrument och avveckling Dir. 2022:59

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av den tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader.

Ladda ner:

Syftet med översynen är att åstadkomma ett ändamålsenligt och
innovationsvänligt regelverk som möjliggör tillämpningen av ny teknik och står i samklang med europeiska standarder.

Utredaren ska bl.a.

  • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa svensk rätt till ny teknik för värdepappershandel och avveckling och EU:s s.k. DLT-förordning,
  • föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att
    harmonisera värdepappersmarknadens efterhandelsprocesser till
    europeiska standarder och möjliggöra en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling (Target2-Securities),
  • ta ställning till om det i kontoföringslagen bör införas en möjlighet att
    avsluta ett avstämningskonto med okänd ägare i vissa fall och lämna förslag till de författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...