Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan under åren 2001–2021 Dir. 2022:60

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan mellan åren 2001 och 2021. Syftet är att klargöra vilka resultat det samlade engagemanget har bidragit till och vilka lärdomar som kan dras av den svenska närvaron i Afghanistan under perioden.

Ladda ner:

Kommittén ska bland annat

•     identifiera och redovisa de insatser som har gjorts på områdena utrikes- och säkerhetspolitik respektive bistånd, liksom de målsättningar som har angetts för respektive insats,

•     särskilt undersöka insatsernas påverkan på kvinnor och flickors situation, bland annat vad gäller rättigheter, representation, säkerhet och tillgång till utbildning.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2024.