Tilläggsdirektiv till Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna Dir. 2022:138

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 mars 2022 kommittédirektiv om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna (dir. 2022:18). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2023, men utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2023.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna

    Regeringen beslutade den 17 mars 2022 kommittédirektiv om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna (dir. 2022:18). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2023, men utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2023.

  • Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna

    En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet för de areella näringarna i 7 kap. 16 § första stycket 1 miljöbalken. Syftet är att säkerställa att regleringen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition