Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Språkkrav för personal i äldreomsorgen Dir. 2023:44

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras.

Ladda ner:

Det huvudsakliga syftet är att stärka patientsäkerheten inom vård och omsorg av äldre.

Utredaren ska bland annat

 • analysera och ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket
  som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i
  äldreomsorgen och om kraven bör skilja sig åt mellan yrkesgrupperna,
 • analysera och vid behov föreslå krav och lämplig nivå på kunskaper i
  svenska språket även för andra yrkesgrupper som arbetar i äldreomsorgen, t.ex. personal inom vissa serviceyrken som har direkt kontakt med äldre,
 • analysera och föreslå hur språkkraven kan utformas, bedömas och
  skyndsamt införas i verksamheten, samt hur kraven kan följas upp och
  långsiktigt kvalitetssäkras för att uppnås och bibehållas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,
 • analysera och redovisa konsekvenser av språkkraven för äldreomsorgens personal- och kompetensförsörjning i såväl offentlig som privat regi,
 • analysera och föreslå kostnadseffektiva insatser som exempelvis arbetsgivaren, kommunerna och staten kan vidta och som kan hjälpa befintlig personal i äldreomsorgen att snabbare nå kraven på kunskaper i svenska språket, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.