Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Välfärdsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS Dir. 2023:147

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att föreslå en reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförande av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ladda ner:

Utredaren ska också föreslå en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser enligt SoL och insatser enligt LSS ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Meningen är att fler av dem som vill ska kunna ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik och att personer med nedsatt beslutsförmåga ska erbjudas insatser med välfärdsteknik på lika villkor som andra.

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga och analysera vid vilka insatser enligt SoL och LSS som digital teknik ska kunna användas, 
  • ta ställning till om en reglering av användningen av digital teknik bör avse specifika insatser eller vara generell samt föreslå en sådan reglering, 
  • analysera och särskilt redovisa en lämplig ordning för hur barns beslutskompetens vid användningen av digital teknik och behandling av personuppgifter kan tas till vara, 
  • analysera och föreslå hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra, 
  • göra en integritetsanalys där behovet av skydd för den personliga integriteten beaktas, och 
  • lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025.