Pressmeddelande från Socialdepartementet

Välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som syftar till att fler av dem som vill ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik ska få möjlighet till det. Utredaren ska ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att de ska erbjudas insatser på samma villkor som andra.

Behovet och intresset av välfärdsteknik är stort bland landets kommuner. Används de digitala verktygen på ett klokt sätt kan de både stödja enskilda att leva mer självständigt och underlätta medarbetarnas viktiga arbete. Exempel på sådana välfärdstekniker är olika typer av trygghetskameror, sensorer och GPS-larm. På så sätt kan medarbetarnas kompetens bättre tillvaratas till sådana uppgifter som inte kan utföras genom teknik. 

I juni 2023 beslutade regeringen propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Syftet med propositionen var att stimulera användning av välfärdsteknik inom hemtjänst och särskilda boendeformer genom att tydliggöra möjligheten att genomföra insatser genom digital teknik. Regeringen aviserade i propositionen att regeringen avsåg att återkomma om användningen av välfärdsteknik vid andra biståndsbedömda insatser.

Nu tar regeringen nästa steg genom att tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att se över flera juridiska frågeställningar, bland annat hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra. Utredningen ska även redovisa en särskild ordning för hur barns beslutskompetens för att lämna samtycke till användning av digital teknik kan tas tillvara.

– Äldre personer med nedsatt beslutsförmåga har samma rätt att få tillgång till vård och omsorg, inklusive välfärdsteknik, som andra. Nu ger regeringen en utredare i uppdrag att ta fram förslag som ökar deras möjligheter att ta del av välfärdsteknik, samtidigt som skyddet för den personliga integriteten värnas, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen utser David Törngren, rättschef på Integritetsskyddsmyndigheten, till utredare.

– Jag ser fram emot att ta mig an detta angelägna uppdrag. Det är viktigt att modern teknik kan användas inom socialtjänsten och vid verksamhet enligt LSS. Men det måste naturligtvis ske med respekt för individens fri- och rättigheter, säger David Törngren.

Utredarens uppdrag i korthet

  • Kartlägga och analysera vid vilka insatser enligt SoL och LSS digital teknik ska kunna användas,
  • ta ställning till om en reglering av användningen av digital teknik bör avse specifika insatser eller vara generell samt föreslå en sådan reglering,
  • analysera och särskilt redovisa en lämplig ordning för hur barns beslutskompetens vid användningen av digital teknik och behandling av personuppgifter kan tas till vara,
  • analysera och föreslå hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra,
  • göra en integritetsanalys där behovet av skydd för den personliga integriteten beaktas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham