Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om nya socialtjänstlagen

Publicerad

Här hittar du vanliga frågor och svar om nya socialtjänstlagen.

Det betyder att socialtjänsten ska uppmärksamma behovet av och möjligheten att arbeta proaktivt. Det förebyggande arbetet ska vara en integrerad del av socialtjänstens verksamheter.

Socialtjänstens förebyggande arbete mot sociala problem handlar i stor utsträckning om att förhindra eller motverka uppkomsten av sociala problem. Det kan bland annat handla om att socialtjänsten identifierar risker och sociala problem i ett uppsökande arbete och erbjuder enskilda stöd och hjälp.

Inom socialtjänstens äldreomsorg och funktionshindersomsorg handlar det i stor utsträckning om att förebygga behov av mer ingripande och omsorgskrävande insatser. För att kunna förebygga eller skjuta fram behov av omsorgsinsatser handlar det också om att identifiera risker och att åtgärda dessa. Det kan också handla om ett hälsofrämjande och funktionsstödjande arbete.

Det är fram för allt barns rättigheter som stärks genom att:

  • Vissa bestämmelser anpassas för att tydligare stämma överens med barnkonventionen.
  • Det synliggörs också att barns rättigheter är relevanta i alla delar av socialtjänstens verksamhet (inte enbart socialtjänstens verksamhet för barn och unga) genom ett inledande kapitel om barns rättigheter i den nya lagen.
  • Barn som brottsoffer synliggörs.
  • Socialtjänstens hantering av orosanmälningar om att ett barn far illa tydliggörs i lagen. Genom att samtliga orosanmälningar dokumenteras i personakter blir de digitalt sökbara. Det kommer att öka möjligheten att upptäcka och identifiera barn som kan behöva socialnämndens skydd eller stöd. Därigenom stärks skyddet för barn som far illa eller som riskerar att fara illa.

Det handlar framför allt om ett tydligare och utökat ansvar för kommunerna. Socialtjänsten får bättre förutsättningar men också ett tydligare uppdrag och ansvar att arbeta förebyggande jämfört med i dag.

Kommunerna ges ett utökat ansvar för planering av insatser till enskilda. Vid planeringen ska socialtjänsten särskilt väga in behovet av tidiga och förebyggande insatser.

Det införs också ett tydligare krav att socialtjänsten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vidare ska rutiner mot missförhållanden gälla hela socialtjänstens verksamhet, jämfört med i dag då de bara gäller socialtjänstens verksamhet för barn och unga.

Därutöver införs det en uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten. Syftet är att förbättra socialnämndens möjligheter att följa upp, kvalitetssäkra och utvärdera sin verksamhet när insatser utförs av någon annan på uppdrag av socialnämnden.

Socialtjänsten ska vara mer tillgänglig och kommunerna får möjlighet att tillhandahålla insatser på ett enklare sätt än i dag – så kallade insatser utan individuell behovsprövning.

Det innebär också möjligheter för den enskilde att enklare komma i kontakt med socialtjänsten och ta del av insatser. Barn och unga som får ta del av tidiga insatser, innan behoven växt sig stora, har en större möjlighet att lyckas bryta en negativ utveckling och få en ljus framtid.

Laddar...