Hoppa till huvudinnehåll

Så här gör vi om socialtjänstlagen

Publicerad

Debattartikel av Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, Jakob Forssmed, socialminister, Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister och Carina Ståhl Herrstedt, socialpolitisk talesperson (SD), Aftonbladet, 2 juli 2024

Med över 40 år på nacken är den gamla socialtjänstlagen inte anpassad för dagens samhällsutmaningar.

Samarbetspartierna lägger därför nu fram de första delarna av en ny socialtjänstlag. Det innebär startskottet för den största omställningen av svensk socialpolitik på decennier.

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Den har en avgörande roll för att förebygga att människor hamnar fel i livet och ingripa när de behöver stöd. Det kan handla om ett barn som behöver komma bort från våld i hemmet, en kvinna som behöver hjälp med att fly till ett skyddat boende eller en ungdom på väg att dras in i kriminella miljöer.

Den ska finnas där när livet inte blev som man hade tänkt sig och stöd utifrån behövs. 

Under alldeles för lång tid har samhället gjort för lite och för sent, trots att vi är väl medvetna om att sociala problem går att förebygga. Om insatser erbjuds innan problemen växt sig för stora kan vi lyckas bryta en negativ utveckling.

Därför lägger vi nu om politiken för att tidigare och mer systematiskt kunna hjälpa människor i behov av stöd. 

I dag presenterar regeringen och Sverigedemokraterna de första delarna av en ny socialtjänstlag som innebär startskottet för arbetet med den största omställningen av svensk socialpolitik på decennier. Det är ett viktigt paradigmskifte för hur vi ser på socialt arbete. 

Genom den nya lagstiftningen ställer vi krav på att socialtjänsten ska: 

1. Arbeta förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora
Kommunerna får nu ett tydligare och utökat förebyggande ansvar. Socialtjänsten ska arbeta förebyggande och kommuner kommer inte längre kunna bortprioritera tidiga insatser. Det förebyggande arbetet blir nu en del av kärnverksamheten för landets kommuner. 

2. Bli lättare att nå
Den nya lagen ska bidra till att göra socialtjänsten mer lättillgänglig, sänka trösklarna för att få, och vilja ta emot insatser, samt möjliggöra att hjälp erbjuds innan behoven blir för stora. Att tidigt finnas där för de som behöver stöd är det bästa sättet att återupprätta socialtjänstens sjunkande förtroende.

3. Erbjuda insatser utan långa utredningar
Genom den nya lagen kommer vi möjliggöra för socialtjänsten att erbjuda fler insatser utan individuell behovsprövning, så att hjälpen kan komma innan problemen växt sig stora. I dag krävs oftast en längre utredning innan insatser kan erbjudas, vilket riskerar leda till att personen inte längre är benägen att ta emot stöd när det väl erbjuds.

4. Använda arbetsmetoder med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
En person som söker hjälp hos socialtjänsten måste kunna lita på att insatserna har avsedd effekt, på samma sätt som vi förväntar oss att en läkares metoder är vetenskapligt underbyggda. Vi kommer fortsätta stödja landets kommuner i att vara innovativa och framåtlutade, men i dag är det dessvärre många kommuner som använder arbetsmetoder som saknar vetenskapligt stöd. I bästa fall är dessa metoder verkningslösa, i värsta fall gör de mer skada än nytta.

För att förhindra att orosanmälningar faller mellan stolarna innehåller den nya lagen också förslag om att orosanmälningar ska göras digitalt sökbara. Därtill stärker vi också barns rättigheter, genom att lagen bättre anpassas till barnkonventionen.

Den nya lagen kommer att innebära en stor förändring för socialtjänsten, och vi har redan påbörjat arbetet med att stötta kommunerna i denna.

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen medel för en kompetens- och bemanningssatsning 2024–2028 för att stödja kommunerna i omställningen till det nya arbetssättet.

Det handlar om totalt 8 miljarder kronor till och med 2028, som möjliggjort för varje kommun att redan i år kunna ha en person som arbetar heltid med implementeringen av den nya lagen.

Behovet av ny lagstiftning på det här området är stort. Nu ger vi socialsekreterare de efterlängtade verktygen de behöver för att människor i behov av stöd ska få det. Innan det är för sent. 


Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M)
Carina Ståhl Herrstedt, socialpolitisk talesperson (SD)
Jakob Forssmed, socialminister (KD)
Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L)

Laddar...