Hoppa till huvudinnehåll

En förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst 

Publicerad

Förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad – så vill regeringen att framtidens socialtjänst ska vara.

Foto på Camilla Waltersson Grönvall
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Samhällets yttersta skyddsnät 

Socialtjänsten ska ge ekonomiskt eller socialt utsatta människor samhällets stöd och hjälp. Socialtjänsten ansvarar även för äldreomsorg samt stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen ska säkerställa att målen för socialtjänsten nås på ett bättre sätt än tidigare.

Stärkt egen förmåga och ökad delaktighet – inte minst för barn

En viktig uppgift för socialtjänsten är att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för de som behöver stöd. Barns och ungas rättigheter och intressen ska särskilt värnas så att de får utvecklas, kan vara trygga och delaktiga och ha inflytande över sitt liv. Utsatta barn ska också få det skydd de behöver. Socialtjänsten ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra och ha full delaktighet i samhället. Socialtjänsten ska även arbeta för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

  • Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
  • Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp av när det behövs.
  • Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning – detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
  • Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.

Socialtjänstlagen stärker också barnets rättigheter genom att den anpassas till barnkonventionen. Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets åsikter vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Barnet har också rätt till information om sina insatser och socialtjänsten ska säkerställa att barnet förstår informationen. 

Sökbara orosanmälningar och skyldighet att lämna uppgifter för ökad kvalitet

Den nya lagen innehåller också förslag såsom att orosanmälningar görs digitalt sökbara för enklare uppföljning, att barn ska ges möjlighet till bättre kontakt med närstående och att utförare av socialtjänst har skyldighet att lämna vissa uppgifter för att man ska kunna utvärdera verksamheten och säkra kvaliteten. 

Den nya lagen kommer innebära en stor omställning för socialtjänstens arbetssätt. Regeringen aviserade därför medel i budgetpropositionen för 2024 för en kompetens- och bemanningssatsning 2024–2028 för att stödja kommunerna i omställningen till det nya arbetssättet. Sammantaget handlar det om totalt 8 miljarder kronor till och med 2028.

Regeringen har även beslutat om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner för att stödja kommunerna i omställningsarbetet.

Laddar...