Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06) Dir. 2023:66

Publicerad

Förlängd tid för en del av uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en
moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk (dir. 2022:92).

Enligt de ursprungliga direktiven ska ett delbetänkande lämnas senast den 1
juli 2023 som avser uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att
bedriva vattenbruk.

Utredningstiden för den delen av uppdraget förlängs. Delbetänkandet ska i
stället redovisas senast den 18 oktober 2023. Utredningstiden i övrigt ligger
fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast den 29 november 2024.