Tilläggsdirektiv till Fiske- och vattenbruksutredningen (N 2022:06)

Publicerad

Förlängd tid för en del av uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommittédirektiv om en
moderniserad fiskelag och förbättrade förutsättningar att bedriva vattenbruk (dir. 2022:92).

Enligt de ursprungliga direktiven skulle ett delbetänkande som avser
uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk
lämnas senast den 1 juli 2023. Genom tilläggsdirektiv förlängdes uppdraget
till den 18 oktober 2023 (dir. 2023:66).

Utredningstiden för den delen av uppdraget förlängs ytterligare.
Delbetänkandet ska i stället redovisas senast den 17 november 2023.
Utredningstiden i övrigt ligger fast. Uppdraget ska alltså slutredovisas senast
den 29 november 2024. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition