Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård Dir. 2023:160

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå åtgärder i syfte att stärka barnrättsperspektivet vid vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. I uppdraget ingår att se över grunderna för vård enligt LVU samt lämna förslag för att stärka skyddet och rättssäkerheten i samband med umgängessituationer och vårdens upphörande.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • analysera och ta ställning till om rekvisitet annat socialt nedbrytande
  beteende ska ändras för att inkludera fler beteenden eller om det ska
  införas fler rekvisit för att tydligare skilja mellan riskbeteenden av olika
  karaktär,
 • analysera och ta ställning till behovet av att utöka möjligheterna att
  omhänderta barn och unga som växer upp i hem med hedersrelaterat
  förtryck eller hem med en nära koppling till organiserad brottslighet eller
  annan allvarlig kriminalitet och oavsett ställningstagande lämna förslag i
  denna fråga,
 • analysera och ta ställning till behovet av ökad sakkunskap i ärenden och
  mål om vård enligt LVU,
  2 (17)
 • analysera förutsättningarna för obligatoriska drogtester för vårdnadshavare och föräldrar vid umgänge och vårdens upphörande och oavsett ställningstagande lämna förslag på en sådan reglering,
 • bedöma om fler åtgärder behövs för att förbättra socialnämndens förutsättningar att göra bedömningar som säkerställer barns trygghet och säkerhet vid umgänge och vårdens upphörande, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2025.