Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser Dir. 2024:21

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att föreslå hur man med kompletterande hälsoekonomiska analyser kan utveckla folkhälsopolitikens nuvarande uppföljningssystem.

Ladda ner:

Meningen är att kunna följa utvecklingen av samhällets kostnader för påverkbara riskfaktorer för ohälsa.

Man ska även kunna utvärdera större satsningar inom folkhälsopolitiken och kunna påvisa nyttan av dessa för både den enskilde och samhället.

Utredaren ska också utvärdera alkoholpolitikens olika styrmedel i förhållande till det folkhälsopolitiska målet om att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. 

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och föreslå ett ändamålsenligt komplement till folkhälsopolitikens uppföljningssystem genom hälsoekonomiska analyser, 
  • analysera behovet av och, om det bedöms lämpligt, föreslå hur förutsättningar kan skapas för en långsiktig och jämförbar uppföljning av och prognoser över samhällskostnader för påverkbara riskfaktorer för ohälsa och hälsoekonomiska utvärderingar, och 
  • utvärdera effekterna av alkoholpolitikens olika styrmedel och bedöma hur väl dessa har uppfyllt sitt syfte. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2025.

Laddar...