Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälsoekonomiska analyser ska ge bättre uppföljning av folkhälsopolitiken

Publicerad

Samhällets resurser är begränsade och hälsoekonomiska analyser kan visa var man får störst måluppfyllelse per satsad krona. Regeringen ger därför en utredare i uppdrag att ge förslag på hur nuvarande uppföljningssystem av folkhälsopolitiken kan vidareutvecklas genom att kompletteras med hälsoekonomiska analyser.

– Med mer kunskap går det att göra bättre prioriteringar. Hälsoekonomiska analyser kan öka förståelsen av vad påverkbara riskfaktorer för ohälsa faktiskt kostar och göra det lättare att se hur mycket samhället har att vinna på förebyggande åtgärder, och hur mycket vi förlorar på att göra ingenting. Det blir en effektivare folkhälsopolitik och ett effektivare folkhälsoarbete som sparar både mänskligt lidande och samhällsekonomiska resurser, säger socialminister Jakob Forssmed.

För att kunna genomföra ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser inom folkhälsoområdet bedömer regeringen att systemet för uppföljning av folkhälsopolitiken behöver kompletteras med ett hälsoekonomiskt ramverk. Regeringen har därför beslutat att ge en särskild utredare, Agneta Karlsson, i uppdrag att utreda och lämna ändamålsenliga förslag på hur det nuvarande uppföljningssystemet kan vidareutvecklas genom att kompletteras med ett sådant ramverk.

Utredaren ska även bland annat:

  • analysera och redogöra för vilka data som behövs för att kunna genomföra analyserna,
  • kartlägga vilka hälsoekonomiska utvärderingar som kan behövas framgent för att kunna utvärdera olika folkhälsopolitiska insatser och redovisa förslag på en vägledande inriktning för kommande studier. 

Utöver detta ska utredaren bland annat analysera om det finns behov av, och i så fall föreslå hur förutsättning kan skapas för, samlad kompetens för uppföljning att samhällsekonomiska kostnader för riskfaktorer för ohälsa, samt hälsoekonomisk utvärdering av insatser på folkhälsoområdet.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att en bred och gedigen utvärdering av alkoholpolitiken behövs. Därför ingår också i utredarens uppdrag att bland annat undersöka och utvärdera effekterna av alkoholpolitikens olika styrmedel ur ett folkhälsopolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.

– Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa att alkoholpolitikens styrmedel fyller sitt syfte, nämligen att uppnå det alkoholpolitiska målet om att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Därför får utredaren detta uppdrag, som också svarar på ett tillkännagivande från riksdagen, säger Jakob Forssmed.

­– Systembolagets monopol är en av grundstenarna i svensk alkoholpolitik och viktigt för folkhälsan. I Sverige har vi valt att ha strikta regler kring försäljning och marknadsföring av alkoholdrycker för att det ger goda effekter på folkhälsan.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff