Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

Publicerad Uppdaterad

I lagrådsremissen föreslås att diskriminering som har samband med sexuell läggning skall vara förbjuden inom det sociala området, det vill säga socialtjänsten m.m., socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Förslaget genomförs genom att förbuden mot diskriminering i 10-13 §§ lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering utvidgas till att – utöver diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning – även omfatta sexuell läggning.

Vidare föreslås att förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning inte skall innebära något hinder mot att tillämpa bestämmelserna i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.