Lagrådsremiss från Statsrådsberedningen

Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att fördraget om upprättande av en konstitution för Europa samt de protokoll som har förtecknats i slutakten till fördraget ska godkännas. Fördraget undertecknades i Rom den 29 oktober 2004 och träder i kraft den 1 november 2006, förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. Det nya fördraget ersätter stora delar av unionens nuvarande primärrätt, däribland fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens samlade verksamhet regleras i ett enhetligt fördrag. Det nya fördraget innehåller delar av bestämmelserna i de gamla fördragen samtidigt som andra bestämmelser ändras och nya tillkommer.