Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Europeisk brottsskadeersättning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att genomföra ett EG-direktiv (2004/80/EG) om ersättning till brottsoffer (brottsofferdirektivet). I lagrådsremissen görs bedömningen att Sverige redan i dag uppfyller de materiella krav som direktivet uppställer på en ordning för brottsskadeersättning, men att vissa författningsändringar krävs för att uppfylla dess bestämmelser om handläggning av gränsöverskridande ersättningsfall. För det senare ändamålet föreslås ändringar i brottsskadelagen. Förslagen innebär bl.a. att om en ansökan om brottsskadeersättning grundar sig på ett sådant uppsåtligt våldsbrott som avses med direktivet och brottet har begåtts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska ansökningen anses även utgöra en begäran om europeisk brottsskadeersättning. I den senare delen ska Brottsoffermyndigheten överlämna sökandens begäran till en behörig myndighet i den andra medlemsstaten, som har att enligt den medlemsstatens lag besluta om och betala ut ersättning. Brottsoffermyndigheten får besluta om brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen trots att ett sådant överlämnande har skett. Den senare bestämmelsen säkerställer bl.a. att Brottsoffermyndigheten i ett sådant fall kan lämna kompletterande ersättning, innebärande att den samlade ersättningen uppgår till i vart fall de beloppsnivåer som följer av svensk praxis på området. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.
Laddar...