Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Registrering av förmyndare i vägtrafikregistret samt vissa ändringar i föräldrabalken

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs en regel i lagen om vägtrafikregister som innebär att, när ett barn uppges vara ägare till ett fordon, lagen i stället ska tillämpas på en förmyndare för barnet. Förmyndaren ska alltså registreras i vägtrafikregistret. Motsvarande ska gälla om barnet uppges inneha fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. Undantag ska gälla för fordon som barnet har behörighet att själv framföra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren, t.ex. för felparkeringsavgift och fordonsskatt, belastar förmyndaren och inte barnet. I lagar på vägtrafikområdet som innehåller regler om betalningsskyldighet för ägaren av ett fordon utan att direkt hänvisa till lagen om vägtrafikregister införs särskilda bestämmelser med samma innebörd. Förmyndaren får också under vissa förutsättningar det straffrättsliga ansvaret för att förhindra att ett avställt, oskattat eller oförsäkrat fordon används i trafiken. Vidare innehåller lagrådsremissen förslag till vissa ändringar i föräldrabalken. Gränsen för vid vilken inkomst en enskild som har en förordnad ställföreträdare själv ska betala företrädarens arvode föreslås bli mer förmånlig för den enskilde. Det belopp som den enskilde får förbehålla sig innan han eller hon måste bidra till företrädarens arvode höjs från två till 2,65 prisbasbelopp före skatt. Socialavgifter ska inte heller få inkräkta på förbehållsbeloppet. Regeringen föreslår också att behörighetsreglerna för domstolar och överförmyndare ändras så att den enskildes folkbokföringsort blir avgörande och att kommuner får möjlighet att samarbeta genom att tillsätta en gemensam överförmyndarnämnd. I lagrådsremissen finns dessutom ett förslag om att överklagande av länsstyrelses tillsynsbeslut inte längre ska göras till regeringen utan till allmän förvaltningsdomstol. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006, utom ändringarna i vägtrafiklagstiftningen som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006.
Laddar...