Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om ersättning för hälso- och sjukvård eller tandvård som, med stöd av EG-fördraget, givits i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att en vårdsökande skall få ersättning för sina kostnader för vård i ett annat EES-land föreslås den första förutsättningen vara att den vårdsökande är bosatt i Sverige. Den andra förutsättningen föreslås vara att ansökan gäller behandling av en sjukdom eller ett tillstånd som helt eller delvis skulle ha bekostats av det allmänna om vården givits i Sverige. Den sista förutsättningen för att få ersättning föreslås vara att behandlingsmetoden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet eller är tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapen och användningen av den inte är förbjuden eller begränsad i svensk lagstiftning. Vidare föreslås att det i den nya lagen skall införas ett krav på att en vårdsökande i vissa fall måste ha ansökt om och beviljats förhandstillstånd för att han eller hon skall få sina utgifter ersatta för vård som givits i ett annat land inom EES-området. Förhandstillstånd skall krävas för planerad sjukhusvård. Tillståndet skall beviljas endast om förutsättningarna för att få ersättning är uppfyllda och vården eller en lika effektiv sådan inte kan erbjudas i Sverige inom en tid som med beaktande av den sökandes aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp är normal för vården i fråga. Förhandstillstånd skall inte krävas för vård utanför sjukhus eller för vård som söks akut. I lagrådsremissen föreslås vidare att det skall vara det landsting där den vårdsökande är bosatt som skall ersätta kostnader uppkomna i samband med vård i ett annat land inom EES-området. Detta skall gälla oavsett om vården givits med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (förordning 1408/71), eller EG-fördraget. Försäkringskassan skall pröva dels ansökningar om förhandstillstånd, dels ansökningar om ersättning för kostnader uppkomna i samband med mottagen vård. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
Laddar...