Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Angrepp mot informationssystem

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen övervägs behovet av lagändringar för att genomföra EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som sådana angrepp. Dessutom finns bestämmelser om bl.a. påföljder för brotten, ansvar och påföljder för juridiska personer, domsrätt och utbyte av uppgifter. För att Sverige fullt ut ska uppfylla åtagandena enligt rambeslutet krävs ett utvidgat straffansvar i förhållande till gällande rätt på området. Utvidgningen föreslås ske i bestämmelsen om dataintrång i brottsbalken. Dataintrångsbestämmelsen utvidgas till att omfatta dels den som olovligen blockerar en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling, dels den som olovligen allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Även försök och förberedelse till sådana brott straffbeläggs. Medverkan till sådana brott blir också straffbart. Kriminaliseringen innebär exempelvis att s.k. tillgänglighetsattacker blir straffbara. Vidare förtydligas dataintrångsbestämmelsen och moderniseras språkligt genom att uttrycket "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" ersätter det tidigare använda upptagningsbegreppet. I lagrådsremissen görs bedömningen att gällande svensk rätt uppfyller rambeslutets bestämmelser i övrigt. Sverige bör utnyttja en möjlighet att inte tillämpa en viss behörighetsregel och lämna underrättelse om detta. Sverige bör vidare ange Rikspolisstyrelsen som svensk kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om brotten enligt rambeslutet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2007.