Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ett nytt brott i brottsbalken benämnt kontakt med barn i sexuellt syfte. Syftet är att ytterligare förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp. Brottet tar sikte på kontakter med barn, exempelvis genom Internet, som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Bestämmelsen föreslås omfatta den som, i syfte att begå ett brott enligt 6 kap. 4, 5, 6, 8 eller 10 § brottsbalken mot ett barn under 15 år, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år. Vidare föreslås att bestämmelsen i 6 kap. 14 § brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall ändras för att kunna tillämpas även i fråga om gärningar enligt den nya straffbestämmelsen. I lagrådsremissen redovisas också det förebyggande arbete som pågår och planeras för att bl.a. motverka och förebygga vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
Laddar...