Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till hur EG-direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare ska genomföras.