Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Vissa psykiatrifrågor m.m.

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och i socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Hälso- och sjukvården och dess personal får i HSL och LYHS en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd bl.a. om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk sjukdom eller en allvarlig fysisk sjukdom. Vidare föreslås att kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete regleras i såväl SoL som HSL. Lagförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2010.

Laddar...