Prioritering av elanvändare vid elbrist

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen behandlas frågan om prioritering av elanvändare vid elbrist. Regeringens uppfattning är att det ska vara en central myndighetshantering av de skyddsåtgärder som får vidtas när en situation med elbrist uppkommer och beslut om frånkoppling måste fattas. Förslaget utgår ifrån att det även fortsättningsvis ska vara Svenska kraftnät som beordrar frånkoppling och beslutar om hur den ska göras. Underlaget för frånkopplingsbesluten ska dock tas fram inom ramen för en planeringsprocess på regional och lokal nivå. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter om hur överföring av el till elanvändare får begränsas eller avbrytas.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)