Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det i fjärrvärmelagen införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretag att mäta kundens värmeförbrukning månadsvis och att rapportera mätresultaten till kunden månadsvis.

Dessutom föreslås att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får basera sig på uppmätta mängder och att debitering ska ske minst fyra gånger per år. Det föreslås också möjligheter i lagen att i viss utsträckning träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

I lagrådsremissen föreslås också en bestämmelse om att det i ett avtal om fjärrvärme ska finnas en uppgift om vad som gäller mellan parterna beträffande mätning, rapportering och debitering. Den bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.