Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Ändringar i elberedskapslagen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ett antal ändringar i elberedskapslagen (1997:288).

Förslagen innebär i huvudsak följande. Den huvudsakliga inriktningen av de elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt lagen ändras från att syfta till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap till att syfta till att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. De som omfattas av lagen, dvs. elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag, ska dels upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten, dels lämna de uppgifter som behövs för att elberedskapsmyndigheten ska kunna upprätta den nationella riskoch sårbarhetsanalysen inom elsektorn. Den som omfattas av lagen ska vara skyldig att till elberedskapsmyndigheten lämna den information som krävs då det inträffat en sådan störning som medför svåra påfrestningar på samhället.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)