Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensionssparavdrag) begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 2 400 kronor per år.

Det föreslås även att reglerna om gruppregistrering till mervärdesskatt slopas. Dessa regler gör det möjligt för företag inom den finansiella sektorn att tillsammans med s.k. stödföretag samt för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden att bilda mervärdesskattegrupper. Omsättningar av varor och tjänster inom sådana grupper är inte föremål för mervärdesskatt.

Det finns också ett förslag om förändrat undantag från mervärdesskatt för dentaltekniska produkter och tjänster.

Förslagen föranleder ändringar i mervärdesskattelagen, inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition