Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändring i den bestämmelse i naturgaslagen (2005:403) som reglerar hur lagring av naturgas ska redovisas ekonomiskt.

Den ändring som föreslås innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över efterlevnaden av naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)