Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar av fastighetstaxeringslagen inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Det föreslås att värdefaktorn kostnad tas bort i värderingsmodellen för produktiv skogsmark och att storlekskorrektion inte ska fördelas på småhus eller mark för sådan byggnad. Vidare föreslås att ägoslaget produktiv skogsmark ersätts med två nya ägoslag: produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner och produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. I lagrådsremissen föreslås även vissa mindre förenklingar av taxeringen av lantbruksenheter som innebär att specificeringen av normstallet, de begränsningar som uppställs för värdefaktorn beskaffenhet avseende åkermark och klassindelningen för värdefaktorerna för virkesförråd barr- och lövträd utgår ur lagen. Syftet med förslagen är att åstadkomma förenklingar för enskilda, företag och Skatteverket.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)