Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Begränsning av mangan i dieselbränslen

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att drivmedelslagen (2011:319) kompletteras med bestämmelser som begränsar innehållet av metylcyklopentadienyl-mangantrikarbonyl (MMT) i dieselbränslen till högst 2 milligram mangan per liter. Vidare föreslås att hänvisningarna till Svensk Standard uppdateras till att avse de senaste utgåvorna av SS-EN 14214 och SS 155116.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)