Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Stödboende-en ny placeringsform för barn och unga

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16–20 år – stödboende.

Ladda ner:

Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende.

För att placera barn i åldern 16–17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden.

Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden.

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för
att yrkesmässigt få bedriva stödboenden.

En kommun eller ett landsting som driver verksamhet med stödboende och en kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till IVO.

Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barn och unga som
placeras i ett stödboende, på motsvarande sätt som gäller barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende.

Stödboenden som tar emot barn ska inför en anställning, ett uppdrag,
en praktiktjänstgöring eller liknande kontrollera om den person som
erbjuds tjänsten eller liknande förekommer i belastnings- eller misstankeregistret.

IVO ska kunna återkalla ett tillstånd att driva verksamhet i form
av stödboende om verksamheten har underlåtit att iaktta bestämmelserna om obligatorisk registerkontroll och underlåtenheten är av allvarlig art.

Socialstyrelsen ska i samråd med IVO följa upp och utvärdera den nya
placeringsformen stödboende.