Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Elsäkerhet M2016/00550/R

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en elsäkerhetslag där nya bestämmelser om elinstallationsarbeteingår tillsammans med de nuvarande bestämmelsernaom elsäkerhet i 9 kap. ellagen (1997:857) och bestämmelserna om skadeståndi 10 kap. 1–8 §§ ellagen.

Ladda ner:

De nya bestämmelserna innebär i huvudsak att alla företag som utför elinstallationsarbete ska ha en auktoriserad elinstallatör och ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens, att företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste anmäla sin verksamhet till tillsynsmyndigheten, att tillsynsmyndigheten beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan och att det bara är personer med auktorisation som elinstallatör och yrkespersoner som ingår i ett företags egenkontrollprogram som får utföra elinstallationsarbete, med vissa specificerade undantag.

Lagrådsremissen innehåller också ett förslag till ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse. Genom ändringen tydliggörs ansvaret för tillsyn över elsäkerhet i hotell- och pensionatrörelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.