Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag i syfte att stärka arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Ladda ner:

Det föreslås att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning eller rehabiliteringspenning från dag 91 till och med dag 914 i ett sjukfall. Detta innebär att avgiftsskyldigheten inte gäller sjukfall som är längre än 2,5 år. Arbetsgivarens avgiftsskyldighet gäller inte efter dag 364 för arbetstagare som på grund av en allvarlig sjukdom får sjukpenning på normal nivå.

Arbetsgivarens avgiftsskyldighet ska inträda för avgift som under ett avgiftsår överstiger 40 200 kronor. Detta så kallade fribelopp har beräknats så att flertalet mindre arbetsgivare inte ska få ökade kostnader till följd av införandet av den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

I arbetsgivarens avgiftsunderlag för den särskilda sjukförsäkringsavgiften ska inte medräknas sjukpenning eller rehabiliteringspenning för arbetstagare som av Försäkringskassan har beviljats ett särskilt högriskskydd på grund av risk för en eller flera långa sjukperioder, om högriskskyddet har beviljats innan eller i nära anslutning till anställningen. Detta ska fortsätta att gälla om en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning eller till en ny tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare. Arbetsgivarens avgiftsskyldighet ska inte heller gälla för personer som av Arbetsförmedlingen har beviljats en anställning med lönestöd, till exempel anställning med lönebidrag för personer med funktionsnedsättning eller ett instegsjobb för nyanlända. Avsikten med dessa undantag är att hindra att arbetsmarknadssituationen försvåras för personer med redan utsatt situation på arbetsmarknaden.

Det föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks med 0,15 procentenheter. Arbetsgivarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den särskilda sjukförsäkringsavgiften medför. Detta innebär att reformen blir kostnadsneutral. Den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivarens skattekonto.

Förslagens effekter ska följas upp och utvärderas. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

    Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Social- och Finansdepartementet inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Arbetsgruppen har haft i uppdrag att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition